Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

EGZAMINY ELEKTRYCZNE (SEP), GAZOWE, ENERGETYCZNE

Przeprowadzamy szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych w następujących grupach:

 • Grupa E1 i D1 - Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 • Grupa E2 i D2 -  Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło
 • Grupa E3 i D3 -  Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i magazynowania oraz zużywające paliwa gazowe.


Przeprowadzamy również doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych przy dozorze i eksploatacji urządzeń energetycznych lub ubiegających się o takie zatrudnienie. Oferujemy konkurencyjne ceny w dziedzinie usług szkoleniowych gwarantując jednocześnie dostęp do najbardziej aktualnego stanu prawnego w zakresie przepisów wydawanych na podstawie nowego Prawa Energetycznego.

Pliki do pobrania:

Koszt jednego egzaminu wynosi 200 zł.

 

Informacje dotyczące szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych można uzyskać telefonicznie :
pod numerami: 33/ 822 89 66 lub  33/ 816 93 46     fax   33/ 812 54 39 ,  e-mail: not@not.bielsko.pl

KURSY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

 • SZKOLENIE PRACODAWCOW WYKONUJACYCH ZADANIA SŁUŻB/ BHP - 64 godz.
  • przeznaczone dla pracodawców, którzy na podst. Art. 237 § 1 Kodeksu Pracy będą wykonywali w swoim zakładzie, pracy zadania służby bhp
 • SZKOLENIE OKRESOWE PRACODAWCÓW I INNCH OSÓB KIERUJACYCH PRACOWNIKAMI - 16 godz.
  • przeznaczone dla pracodawców ( kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami )
  • innych osób kierujących pracownikami ( mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych ).
 • SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH - 8 godz.
 • SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO- TECHNICZNYCH - 16 godz.
  • przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, a w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji
 • SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWINKOW SŁUŻBY BHP I OSÓB WYKONUJACYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY - 32 godz.
 • SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH I INNYCH - 8 godz. -
  • przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych a także placówek służby zdrowia, placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych

Kursy prowadzone są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. ( Dz.U. nr 180 ).


KURSY DLA DIAGNOSTÓW PRZEPROWADZAJACYCH OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

 

 • CZĘŚĆ I - szkolenie dotyczące, przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzania oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu w szczególności pod względem bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • CZĘŚĆ II - szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h
 • CZĘŚĆ III - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych
 • CZĘŚĆ IV - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
 • CZĘŚĆ V - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań, technicznych :
  • związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie.
  • pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę o ile wymagają specjalistycznego badania oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymianę elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
  • pojazdów marki " SAM " co do zgodności z warunkami technicznymi


Po odbyciu szkoleń uczestnicy otrzymają, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń dla diagnostów. Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza Transportowy Dozór Techniczny . Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego zamieszcza na stronach internetowych : WWW.TDT.PL komunikat w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca egzaminu kwalifikacyjnego.

KURSY  ADR  DLA   KIEROWCÓW.

1. Podstawowe  -  w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

2. Szkolenia specjalistyczne - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, towarów klasy 1 oraz klasy 7. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują najnowsze wydanie poradnika " Towary niebezpieczne - transport w praktyce "  oraz materiały szkoleniowe umożliwiające przygotowanie się do egzaminu. Uczestnictwo w kursie pozwala na zapoznanie się z przepisami polskimi i unijnymi regulującymi transport drogowy towarów niebezpiecznych oraz umożliwia profesjonalne i bezpieczne wykonywanie tego transportu.Uczestnicy  kursu poznają zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady postępowania podczas wykonywania czynności ładunkowych, rodzaje wymaganych dokumentów, zasady oznakowania i wyposażenia pojazdów,przejazdu przez tunele, ochrony przed działaniem osób trzecich.

Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenia i mają możliwość przystąpienia do egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać pod numerami telefonów :

33/ 822 89 66 lub  33/ 816 93 46     fax   33/ 812 54 39

 

 

INNE SZKOLENIA

 

 1. Szkolenie w zakresie obsługi: suwnic, dźwigów, wciągarek, żurawi oraz innych urządzeń podlegających kontroli przez dozór techniczny.
 2. Szkolenie metodyczno-dydaktyczne dla wykładowców.
 3. Szkolenie społecznych inspektorów pracy.
 4. Ocena poziomu ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.
 5. Kurs z zakresu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 6. Szkolenie w zakresie postępowania z substancjami szkodliwymi.
 7. Szkolenie w zakresie postępowania z substancjami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia lub życia.
 8. Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - połączone z pokazami i ćwiczeniami praktycznymi.
 9. Kurs kierowcy wózków jezdniowych - akumulatorowe, spalinowe, elektryczne, na gaz.


Ponadto na Państwa życzenie organizujemy kursy, szkolenia, seminaria, dostosowane do potrzeb zakładów pracy, firm, grup zawodowych i osób indywidualnych.
Posiadamy wysoko kwalifikowaną kadrę wykładowców we wszystkich specjalnościach. Łączy nas bardzo dobra współpraca z lokalnymi władzami, urzędami i instytucjami wypróbowana przez długi okres naszej działalności.
Informacje dotyczące szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych można uzyskać  telefonicznie
pod numerami: 33/ 822 89 66 lub  33/ 816 93 46     fax   33/ 812 54 39