Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Przetargi

Bielsko Biała, 30.07.2019r.

Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT ogłasza pisemny przetarg nr II na sprzedaż całości wyposażenia ruchomego po Klubie muzyczno-gastronomicznym znajdującego się w budynku NOT , 43-300 Bielsko Biała ul. 3 Maja 10.

Nazwa i siedziba sprzedającego:

1. Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT,        43-300     Bielsko Biała ul. 3 Maja 10, TEL. 33 822 89 66, www.not.bielsko.pl

2. Przetarg prowadzony będzie zgodnie regulaminem przetargu stanowiącym     załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3. Wykaz wyposażenia i urządzeń będących przedmiotem sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

4. Druk na którym należy składać oferty stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu.

Data ogłoszenia przetargu:  01.08.2019r.

Termin składania ofert:  od 01.08.2019r.do 09 sierpnia 2019 r. do godz. 1200.

Termin otwarcia ofert:  09 sierpnia 2019 r. o godz. 1230.

Załączniki;

Regulamin przetargu

Spis wyposażenia na sprzedaż

Druk do złożenia oferty


 Wynik Przetargu II.

Z uwagi na brak oferentów w dniu 09 sierpnia 2019r. przetarg został rozstrzygnięty z wynikiem  negatywnym.